Sự di chuyển tất yếu trong KOLs Marketing Gần đây bạn sẽ nghe khái niệm về micro-influencers nhiều hơn bao giờ hết. Đó gần như là một khuynh hướng dịch chuyển trong việc marketing bằng KOLS. Micro infuencers là người có tầm ảnh hưởng nhỏ trong một cộng đồng hoặc một nhóm cá biệt nào […]

Read More